Gå till innehållet
Etusivu
Sök Sök

Arbetarskyddscentralen definierar utbildningens innehåll och godkänner kursledarna. En förutsättning för deltagande i kursledarutbildning är att den sökande uppfyller de kriterier som ställs på en kursledare.

Kursen ordnas på finska och kursledaren ska administrera kurserna på finska.

Kursledarutbildningen är giltig i fem år.

Kriterier för kursledarutbildning i arbetssäkerhetskortet

När du söker till kursledarutbildning i Arbetssäkerhetskortet® måste du uppfylla följande kriterier.

Utbildningsanordnare

Arbetssäkerhetskortskurser kan endast ordnas av en kursledare som är knuten till en utbildningsanordnare. Utbildningsanordnaren ska ha ett giltigt avtal med Arbetarskyddscentralen om rätten att ordna utbildning i arbetssäkerhetskortet.

Arbetarskyddsutbildning

Minimikravet är en femdagars grundkurs i arbetarskydd eller en utbildning med motsvarande innehållsmässiga och tidsmässiga krav.

Grundkursen i arbetarskydd omfattar oftast följande teman:

Om du har genomgått en annan utbildning av motsvarande omfattning och innehåll ska du lämna in en elektronisk kopia av det officiella studieutdraget från den läroanstalt som arrangerade utbildningen, med uppgift om utbildningens innehåll, kompetens-/inlärningsmål, omfattning och tiden för slutförande av utbildningen. Utbildningen får inte vara äldre än 10 år.

Arbetserfarenhet på en gemensam arbetsplats

Arbete i minst fem år på en gemensam arbetsplats. 

En gemensam arbetsplats är en arbetsplats över vilken en arbetsgivare utövar den huvudsakliga kontrollen och där mer än en arbetsgivare eller en oberoende entreprenör som arbetar mot ersättning arbetar samtidigt eller successivt på ett sådant sätt att arbetet kan påverka andra arbetstagares säkerhet eller hälsa.

Aktiv arbetarskyddsverksamhet

Minst två år i någon av följande uppgifter räknas som aktiv arbetarskyddsverksamhet

Erfarenhet som utbildare

Erfarenheten som utbildare anses i praktiken vara tillräcklig när personens arbete eller frivilligverksamhet har omfattat en betydande mängd undervisnings-, väglednings-, utbildnings- eller introduktionsuppgifter.

Godkännande av kriterier

Sökande till kursledarutbildningen fyller i ansökningsformuläret för kriterierna när hen registrerar sig för utbildningsevenemanget. De experter som ansvarar för kursledarutbildningen vid Arbetarskyddscentralen kontrollerar och bekräftar att kriterierna uppfylls.

Anmälan till kursledarutbildning

Du kan anmäla dig till kursledarutbildningen via Arbetarskyddscentralens kurskalender(siirryt toiseen palveluun). När du registrerar dig får du instruktioner om hur du fyller i ansökningskriterierna.